Skip to content
Top banner

Giới thiệu

THẦN HỌC TRUYỀN THÔNG


Hội thánh có sứ vụ truyền thông Tin Mừng cứu độ và tình thương của Thiên Chúa cho mọi tạo vật, và Hội Thánh còn phải tiếp tục truyền thông trong Thiên Chúa Ba Ngôi công việc truyền thông của Người về mầu nhiệm Mặc Khải và Nhập Thể vào cuộc sống cụ thể hằng ngày qua muôn thế hệ. Việc truyền thông này được thực hiện bằng ba phương thức có liên hệ mật thiết với nhau: rao giảng (Kerygma), đời sống cộng đoàn hiệp thông (Koinonia) và phục vụ chu đáo (Diakonia).


Thần học truyền thông nhìn toàn thể Thần học dưới nhãn quan truyền thông. Vì vậy “Truyền thông” trở thành một nguyên tắc thần học từ đó chúng ta nhìn toàn bộ thần học:

- Thần học Hệ thống là học về nội dung và các hình thức của việc Thiên Chúa truyền thông trong Hội Thánh và nhờ Hội Thánh.

- Thần học Kinh thánh vạch ra các đường lối, ý nghĩa và nội dung của việc Thiên Chúa truyền thông trong các Sách Thánh.

- Thần học Cơ bản là học về việc Thiên Chúa truyền thông trong tạo dựng và trong lịch sử nhân loại.

- Thần học Mục vụ là học về các cách thức và phương tiện của truyền thông trong việc chăm sóc dân Thiên Chúa.

- Thần học Truyền giáo học về các cách thức và phương tiện Thiên Chúa dùng để truyền thông cho những ai chưa là thành viên của Hội Thánh.

- Phụng vụ là cách diễn tả truyền thông của kinh nguyện và cộng đoàn với và trong Thiên Chúa.

- Khoa giảng thuyết là học và thực hành các cách thức rao giảng trong Hội Thánh.

1667491637-picture4.jpg


CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG


Việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng cho việc truyền giáo được coi là một cơ hội mới và quan trọng mà Hội Thánh phải tận dụng. "Hội Thánh sẽ cảm thấy có lỗi trước mặt Thiên Chúa nếu không vận dụng các phương tiện mạnh mẽ này mà tài năng con người không ngừng làm cho phát triển và hoàn thiện mỗi ngày" (EN, 45)

1667491690-gioithieu.jpg